اینستاگرام مارکتینگ

پکیج نقره ای
تومان 3
میلیون
ماهانه
 • بررسی پیج های رقیب
 • کپشن نویسی
 • استخراج هشتگ عمومی هدفمند
 • استخراج هشتگ تخصصی هدفمند
 • تبلیغات
 • لینک سازی مرتبط برای سایت
 • نوشتن بایوی مناسب
 • طراحی لندینگ پیج برای لینک بایو
 • افزایش تعامل
 • پاسخ دادن به دایرکت
 • دیزاین و طراحی پیج
 • طراحی محتوای پیج
 • آنالیز تخصصی آمارها
 • ایده پردازی محتوا

اینستاگرام مارکتینگ

پکیج نقره ای
تومان 6
میلیون
ماهانه
 • بررسی پیج های رقیب
 • کپشن نویسی
 • استخراج هشتگ عمومی هدفمند
 • استخراج هشتگ تخصصی هدفمند
 • تبلیغات
 • لینک سازی مرتبط برای سایت
 • نوشتن بایوی مناسب
 • طراحی لندینگ پیج برای لینک بایو
 • افزایش تعامل
 • پاسخ دادن به دایرکت
 • دیزاین و طراحی پیج
 • طراحی محتوای پیج
 • آنالیز تخصصی آمارها
 • ایده پردازی محتوا